2a Assemblea General de l'Associació L'Econau - NOVA DATA

>>
II Assemblea general l'Econau - nova data

Programa:

 • 18:00: Visita de les instal.lacions
 • 18:30: I convocatòria 
 • 19:00: II convocatòria - Inici assemblea 
 • 19:00: Assemblea 

  • Presentació memòria activitats 2023-24
  • Previsions activitats resta 2024
  • Aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici 2023 i de la proposta de distribució dels resultats corresponents
  • Renovació Junta (presentacions candidatures i votacions)
  • Preguntes i torn obert de paraules

   

 • 20:30: Espai d'interacció i conexiement mutu, tast i beguda d'un refrigeri

Uns dies abans compartirem amb vosaltres l'estat de comptes que estem acabant de tancar, perquè tingueu les dades abans de l'Assemblea.

Si us plau, no us oblideu d'inscriure-us clicant al botò "matricula't" i seguint els passos. Si la inscripció arriba a bon port, rebreu un correu de confirmació. Gràcies!

 

_____________________ESP________________________________________________________________

 

2.ª Asamblea General de la Asociación Econau

Programa:
 

 • 18:00: Visita de las instalaciones
 • 18:30: I convocatoria
 • 19:00: II convocatoria - Inicio asamblea
 • 19h00: Asamblea

  • Presentación memoria actividades 2023-24
  • Previsión actividades resta 2024
  • Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2023 y de la propuesta de distribución de los resultados correspondientes
  • Renovación Junta (presentaciones candidaturas y votaciones
  • Preguntas y turno abierto de palabras

   

 • 20:30: Espacio de interacción y conocimiento mutuo, cata y bebida de un refrigerio

 

Unos días antes compartiremos con vosotros el estado de cuentas que estamos acabando de cerrar, para que tengáis los datos antes de la Asamblea.

Por favor, no os olvidáis de inscribir-os clicando al botón "matricula't" y siguiendo los pasos. Si la inscripción llega a buen puerto, recibiréis un correo de confirmación.

 


. ¡Gracias!

 

_____________ENG________________________________________________________________________

 

2nd General Meeting of the Association L'Econau

Program:
 

 • 18:00: Visit of the facilities
 • 18:30: I call
 • 19:00: 2nd call - Start Meeting
 • 19:00: General Meeting

  • Presentation of memory of the activities 2023-24
  • Activity forecasts subtract 2024
  • Approval, where appropriate, of the accounts for the 2023 financial year and of the proposal for the distribution of the corresponding results
  • Renewal of the Board (submissions and votes)
  • Questions and Open Word Time

   

 • 20:30: Space of interaction and mutual knowledge, tasting of a snack and fresh drink

 

A few days before we will share with you the status of accounts that we are just closing, so that you have the data before the Assembly.

Please don't forget to register by clicking on the "matricula't" button and following in the steps. If the registration is successful, you will receive a confirmation email.


. Thank you!

 

Esdeveniments

Certificat de Disseny en Permacultura

Botiga online